Nagradne igre

NAMEN IN PRAVILA NAGRADNIH IGER

1. Namen nagradne igre je promocija ponudb v spletni trgovini ariessa.si izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih trgovin ter promocija drugih blagovnih in storitvenih znamk organizatorja.

2. Organizator nagradne igre je podjetje ARIESSA D.O.O., Ljubljanska cesta 6, 3000 Celje. (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

3.  V nagradni igri sodeluje lahko sodeluje vsak rezident Republike Slovenije, ki sledi pravilom vsakokratne nagradne igre na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

4. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim profilom na določenem družabnem omrežju. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih profilov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

5. Prejemnika glavne nagrade določi žreb. Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre, na način, da so zadostili pravilom, ki jih določi organizator. Žrebanje se izvrši z računalniškim programom, ki izbere naključno sodelujoče v nagradni igri. Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja nagradne igre. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev je objavljen na družbenem omrežju, kjer je nagradna igra potekala.

6. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih organizatorja in soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja in soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

7. Nagrada ni prenosljiva, ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado.

8. Nagradna igra poteka od objave akcijske ponudbe, do roka, ko se akcijska ponudba izteče in se nagradna igra ustavi.

9. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.

10. Vsi osebni podatki udeležencev so s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu s 45a. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).

12. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: – se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali – se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali – se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem za nagradno igro, glede na navodila organizatorja nagradne igre. V primeru odstopa prvega nagrajenca organizator postane v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, da organizator zaradi naštetih razlogov upravičeno ne podeli nagrade, pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

13. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre).

 1. Izžrebanci bodo posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi.
 2. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
 3. Organizator bo za podeljene nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom Zdoh-2.

14. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1).

Skrbnik bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

 1. izvedba nagradne igre;
 2. komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi po e-pošti;
 3. objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri;
 4. statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov;
 5. pošiljanje e-novic po e-pošti
 6. pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih,

15. Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Pridobljeni podatki se hranijo:

 1. e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;
 2. ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil po zaključku nagradne igre;
 3. naslov, davčna številka in davčna izpostava: 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

16. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko spletne strani nagradne igre obvestiti udeležence, če je to potrebno, pa tudi na druge načine. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

17. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno organizator. Morebitne napake pri izvedbi igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Pravila in splošni pogoji uporabe strani ariessa.si so javno dostopni in objavljeni na spletni strani ariessa.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na podpora@ariessa.com